سال 1398 خورشیدی

انتشار : 1397/12/27
+ 34 -24

سال 1398 خورشیدی (2578 باستانی) (20019-2020) و (1440-1441 )

این سال به نام سال خوک نام دارد.


 

سال 1398 خورشیدی (2578 باستانی) (20019-2020) و (1440-1441 )   

این سال به نام سال خوک نام دارد. 

خوک سمبل ثروت و فراوانی است!

از نظر طالع بینی چینی سال خوک بهترین سال برای تمام مردم دنیاست چون در این سال کار فراوان برای همه وجود دارد و گردش پول عادلانه خواهد بود.

سالی که از دست گرفتاری های سیاسی و اداری می توان نفسی به راحتی کشید. سالی که برای روشنفکران و اهل حساب و کتاب به یک اندازه خوب است. یعنی سال تعادل و تناسب.

در این سال خیانت ها و بی اعتمادی ها بسیار کم خواهد بود.

سال صلح طلبی عمیق، سالی که دعوا و اقامه دعوا در مراجع ذیصلاح جای بحث های تند و دعوا و جنگ را می گیرد.
سالی که ادبیات بر تارک آن خواهد درخشید و نویسندگان و شعرا به دور از دغدغه های رایج به موفقیت های چشمگیری نائل خواهند شد.
بچه هایی که در بهار و تابستان سال خوک متولد می شوند در رفاه و آسودگی زندگی خواهند کرد.
البته به دلیل سادگی بیش از حد خوک امکان زودباوری، فریب خوردن و نومیدی هم وجود دارد.
از بدی های سال خوک این است که افراد از هم دیگر تقاضای کمک کمتری می کنند و احتمالا آسیب بیشتری می بینند.
چه سالهایی سال خوک است؟

 

 
 
 
در این سال خیانت ها و بی اعتمادی ها بسیار کم خواهد بود.
سال صلح طلبی عمیق، سالی که دعوا و اقامه دعوا در مراجع ذیصلاح جای بحث های تند و دعوا و جنگ را می گیرد.
سالی که ادبیات بر تارک آن خواهد درخشید و نویسندگان و شعرا به دور از دغدغه های رایج به موفقیت های چشمگیری نائل خواهند شد.
بچه هایی که در بهار و تابستان سال خوک متولد می شوند در رفاه و آسودگی زندگی خواهند کرد.
البته به دلیل سادگی بیش از حد خوک امکان زودباوری، فریب خوردن و نومیدی هم وجود دارد.
از بدی های سال خوک این است که افراد از هم دیگر تقاضای کمک کمتری می کنند و احتمالا آسیب بیشتری می بینند.
چه سالهایی سال خوک است؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بهترین قیمت

ارسال سریع

پرداخت امن

پشتیبانی سریع